دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرزانه   سمیعی

پست الکترونیکی : f.samiee@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی پزشکی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/11/01

فرزانه سمیعی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^