دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
یادداشت

فرزانه سمیعی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^